In E-mail
Hướng dẫn tra cứu    Thực hiện tra cứu

Cơ sở dữ liệu này còn gọi là OPAC
(Online Public Access Catalog) là một phần tài liệu tại thư viện lưu trữ kết quả nghiên cứu, phim khoa học, bài trích từ các tạp chí.... bên cạnh các tài liệu tại các CSDL khác của thư viện.

Kết quả nghiên cứu Quốc gia: Lưu trữ thông tin về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của quốc gia đã được nghiệm thu. Hiện có hơn 8.800 kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực.
Tra cứuTra cứu

• Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Có hơn 1.900 đề tài nghiên cứu từ năm 1990 đến nay do Sở KH&CN TP.HCM quản lý về các lĩnh vực: môi trường, công nghệ sinh học, nông nghiệp, quản lý đô thị,…
Tra cứuTra cứu

Khảo sát thông tin các đề tài nghiên cứu: đến nay Trung tâm đã tiến hành khảo sát thông tin gần 2.000 đề tài thuộc mọi lĩnh vực: khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa xã hội, y dược...
Tra cứuTra cứu

• Tiêu chuẩn Việt Nam: Là các chuẩn cứ kỹ thuật cho việc chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam. Hiện có hơn 12.400 tiêu chuẩn được cập nhật liên tục từ năm 1963.
Tra cứuTra cứu

• Tạp chí chuyên ngành: Tập hợp những bài nghiên cứu từ các tạp chí chuyên ngành trong nước. Có thể sử dụng tham khảo, nghiên cứu hoặc phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hiện có hơn 124.000 bài trích.
Tra cứuTra cứu

• Phim khoa học & công nghệ: Hơn 800 phim về các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, môi trường,…
Tra cứuTra cứu
 
 
Search VNUHM Discovery Service:

Keyword Title Author