Kết quả nghiên cứu cấp quốc gia
Lưu trữ thông tin về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Quốc Gia đã được nghiệm thu ở các cấp: Nhà nước, bộ, tỉnh/thành phố và cấp cơ sở từ năm 1980 đến nay. CSDL hiện có hơn 8.800 kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học công nghệ, kinh tế, thể dục thể thao,... Để xem thông tin toàn văn Quý khách vui lòng liên hệ thư viện hoặc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng trực tuyến.