Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
CSDL hiện có hơn 1.900 kết quả nghiên cứu được đăng ký và triển khai tại TP.HCM từ năm 1990 đến nay. Một số chương trình nghiên cứu tiêu biểu: môi trường, phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, vật liệu mới, công nghiệp, công nghệ thông tin và GIS, quản lý kinh tế, quản lý đô thị,... Để xem thông tin toàn văn Quý khách vui lòng liên hệ thư viện hoặc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng trực tuyến.


Các tin khác: