Phim khoa học
Các phim nghiên cứu về các vấn đề khoa học và công nghệ được ứng dụng trong thực tế cuộc sống, gồm hơn 1.150 phim về các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, môi trường,... 


Các tin khác: