Tiêu chuẩn
CSDL hiện có hơn 14.000 tiêu chuẩn và quy chuẩn từ năm 1963 đến nay. Gồm các chủ đề: vệ sinh an toàn thực phẩm, thuỷ sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, giao thông,... Để xem thông tin toàn văn Quý khách vui lòng liên hệ thư viện hoặc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng trực tuyến.

Các tin khác: