Tạp chí chuyên ngành
CSDL hiện có hơn 145.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày. Để xem thông tin toàn văn Quý khách vui lòng liên hệ thư viện hoặc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng trực tuyến.


Các tin khác: