ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CSDL TRỰC TUYẾN

Quý vị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký theo mẫu dưới đây (chú ý: những thông tin phía trước có dấu * là không được bỏ trống).

 Thông tin độc giả
Họ và tên: * Ngày sinh: *
Nơi công tác / học tập: * Chức vụ:
Điện thoại: * Email: *
Địa chỉ: *
CSDL muốn đăng ký sử dụng
CSDL ProQuest
CSDL toàn văn SpringerLink
CSDL Thông tin khảo sát đề tài
CSDL Tiêu chuẩn Việt Nam
CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN
Hãy nhập chuỗi ký tự như dòng bên *