Cung cấp thông tin trực tuyến

Giới thiệu dịch vụ In E-mail
Đây là dịch vụ cung cấp tài liệu thư mục và toàn văn trực tuyến thông qua hệ thống mạng http://www.cesti.gov.vn/.
Khi tham gia sử dụng “Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến” người dùng được cấp quyền truy cập trực tuyến vào các nguồn tin KH&CN quan trọng trong nước và quốc tế, cụ thể như sau:
 • CSDL ProQuest
 • CSDL SpringerLink
 • CSDL IEEE
 • CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN Việt Nam
 • CSDL Thông tin khảo sát đề tài nghiên cứu
 • CSDL Tiêu chuẩn
 • ...
  ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  Tất cả các cơ quan tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin KH&CN
  ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
 • Liên hệ trực tiếp phòng Tư liệu hoặc đăng ký qua mạng.
 • Sử dụng trọn gói theo thời gian 1 năm, mức phí tuỳ thuộc vào CSDL sử dụng Các CSDL trực tuyến
 
  Brochure Hợp đồng