GIỚI THIỆU CESTI

 

TRUNG TÂM
THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

(Center for Statistics and Science and Technology Information of HoChiMinh City - CESTI)

Địa chỉ: 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
ĐT: (028) 3829 7040 (Tổng đài) - 3829 7629 (Văn thư)
Fax: (028) 3829 1957; Email:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Website: www.cesti.gov.vn

 


CHỨC NĂNG


      Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-UB ngày 28/5/1983 của Ủy ban Nhân dân TP. HCM, có chức năng tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tin học, thống kê và phát triển thị trường KH&CN phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. HCM và khu vực phía Nam. 
 


NHIỆM VỤ

a) Phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng và trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và các chương trình, dự án của Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Phối hợp tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, hàng năm về phát triển hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố;
 • Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của Thành phố.
b) Công tác thông tin khoa học và công nghệ
 • Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của Thành phố; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của Thành phố; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của Thành phố, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi Thành phố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;
 • Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;
 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và thống kê khoa học và công nghệ.
c) Công tác thống kê khoa học và công nghệ
 • Làm đầu mối của Thành phố về nghiệp vụ và tổ chức hoạt động thống kê khoa học và công nghệ;
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ đối với các đơn vị thuộc Thành phố quản lý;
 • Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở;
 • Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ theo phương án điều tra đã được phê duyệt;
 • Tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê khoa học và công nghệ;
 • Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ.
d) Công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ
 • Tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến, triển lãm, chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, kết nối cung - cầu sản phẩm khoa học và công nghệ;
 • Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu công nghệ và thiết bị, triển khai dịch vụ cung cấp thông tin công nghệ và thị trường công nghệ trong và ngoài nước; dịch vụ tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp;
 • Tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông phục vụ thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, thực hiện các hội nghị, hội thảo, trình diễn, giới thiệu công nghệ, thiết bị;
 • Xây dựng mạng lưới xúc tiến, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ.
e) Các nhiệm vụ khác
 • Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ;
 • Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ, các sự kiện khoa học và công nghệ khác;
 • Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc:

   Giám đốc: Bà Bùi Thanh Bằng, ĐT: (028) 3824 1373, E-mail:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

   Phó Giám đốc: Ông Võ Ngọc Hải, ĐT: (028) 3829 4353, E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  
 
Các phòng chức năng:
 • Phòng Cung cấp Thông tin, ĐT: (028) 3824 3826, E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Chức năng: tổ chức các dịch vụ cung cấp thông tin KH&CN theo yêu cầu khách hàng
 • Phòng Thông tin Công nghệ, ĐT: (028) 3825 0602, E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Chức năng: tổ chức các hoạt động phát triển thị trường công nghệ hướng đến hoạt động của sàn giao dịch công nghệ.
 • Phòng Tư liệu, ĐT: (028) 3823 2197, E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Chức năng: tổ chức nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phát triển của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.
 • Phòng Xuất bản - Phố biến, ĐT: (028) 3825 8857, E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Chức năng: tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về KH&CN.
 • Phòng Công nghệ Thông tin, ĐT: (028) 3822 4923, E-mail:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Chức năng: đảm bảo kỹ thuật và ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm.
 • Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, ĐT: (028) 3825 6320, E-mail:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Chức năng: tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong tổ chức, điều hành các hoạt động của Trung tâm, gồm các bộ phận chức năng kế hoạch - tổng hợp, tổ chức - hành chánh, đào tạo, thống kê KH&CN.
 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN KH&CN
 
Tạo lập, cập nhật, xử lý và lưu trữ nguồn lực thông tin KH&CN trong và ngoài nước:
 • Thông tin sở hữu công nghiệp: sáng chế và giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp;
 • Thông tin nghiên cứu triển khai: báo cáo kết quả nghiên cứu, tạp chí chuyên ngành, dự báo chiến lược, tổng quan, các cơ sở dữ liệu KH&CN trong và ngoài nước;
 • Thông tin tiêu chuẩn: TCVN và tiêu chuẩn các nước trên thế giới;
 • Thông tin công nghệ và thiết bị.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Thư viện mở và thư viện trực tuyến: đảm bảo nguồn lực thông tin KH&CN trong và ngoài nước đa dạng, đa ngành, cập nhật thường xuyên.
 • Phục vụ tra cứu trực tiếp tại thư viện.
Dịch vụ cung cấp thông tin: cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời:
 • Dịch vụ phân tích, xử lý thông tin: phân tích xu hướng công nghệ, báo cáo chuyên đề, tổng luận, tổng quan
Sàn giao dịch công nghệ: hỗ trợ bên cung, bên cầu thực hiện tư vấn, kết nối chuyển giao công nghệ. Tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO): xuất bản định kỳ hàng tháng
 • Cập nhật các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là của TP.HCM, liên quan đến các hoạt động KH&CN;
 • Giới thiệu các mô hình chuyển giao, kết quả ứng dụng KH&CN vào hoạt động sản xuất-kinh doanh;
 • Phản ánh các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại TP.HCM.
Mạng Thông tin KH&CN TP. HCM (STINET- www.cesti.gov.vn): giới thiệu, phổ biến thông tin KH&CN trên mạng Internet.
 • Thư viện KH&CN trực tuyến;
 • Thống kê KH&CN;
 • Chợ công nghệ và thiết bị trực tuyến - TechMart Online;
 • Tạp chí Thông tin KH&CN - STINFO;
 • Tin tức và sự kiện KH&CN trong và ngoài nước;
 • Các dịch vụ thông tin KH&CN.
Đào tạo, huấn luyện và tổ chức sự kiện:
 • Tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện thuộc lĩnh vực KH&CN;
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện trình diễn, giới thiệu công nghệ và thiết bị trong và ngoài nước.

 HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN:

Hợp tác trong nước:
 • Phối hợp và hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, đặc biệt là các tỉnh phía Nam nhằm khai thác, chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN; huấn luyện đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển hoạt động thông tin, thống kê và phát triển thị trường KH&CN.
Hợp tác quốc tế: mở rộng và duy trì mối quan hệ với:
 • Các tổ chức: Tổ chức Phát triển châu Á (Asia Invest), Trung tâm Thông tin KH&CN Cộng hòa Liên bang Đức, Tổ chức Info Access, Trung tâm Thông tin Sáng chế Trung Quốc, Tổ chức Sáng chế châu Âu, Sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung quốc – Asean,…;
 • Các thư viện: Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).
Phát triển

Năm 2008, Bộ KH&CN và UBND TP. HCM ký kết Biên bản phối hợp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin KH&CN phía Nam trên cơ sở nâng cấp hoàn thiện Trung tâm thông tin KH&CN TP. HCM đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường KH&CN của TP. HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có hạng mục Sàn Giao dịch Công nghệ. Dự án hiện đang được triển khai tại địa điểm 1196 đường 3/2, Quận 11, TP. HCM.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 • Huân chương Lao động hạng II, năm 2003.;
 • Huân chương Lao động hạng III, năm 1998;
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác, giai đoạn 2007-2009;
 • Bằng khen của Bộ KH&CN về các thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển KH&CN trong các năm 2005, 2009, 2011 và 2012;
 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Chủ tịch UBND TP. HCM khen tặng nhiều năm liền.