Chào bán, tìm mua

Phần mềm VOS
Tiếng nói Phương Nam – VOS là một hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt, dành cho chính người Việt, có thể tạo ra giọng nói nhân tạo của người trên máy tính từ dữ liệu đầu vào là văn bản...
Đọc tiếp...