Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

CSDL hiện có hơn 2.100 kết quả nghiên cứu được đăng ký và triển khai tại TP.HCM từ năm 1990 đến nay. Một số chương trình nghiên cứu tiêu biểu: môi trường, phát triển nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, vật liệu mới, công nghiệp, công nghệ thông tin và GIS, quản lý kinh tế, quản lý đô thị,...