Tài nguyên thư viện

In E-mail

Thư viện Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN với vốn tài liệu đa dạng và phong phú về các lĩnh vực thông tin như: Thông tin sở hữu công nghiệp, nghiên cứu triển khai, tiêu chuẩn, thông tin công nghệ ở nguồn trong nước và Quốc tế được chia thành các loại hình như dạng giấy, CDROM, CSDL online để đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của Qu‎ý khách.

Nguồn trong nước:

• Kết quả nghiên cứu Quốc gia: Lưu trữ thông tin về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của quốc gia đã được nghiệm thu. Hiện có hơn 8.800 kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực.

• Kết quả nghiên cứu TP. HCM: Có hơn 2.100 đề tài nghiên cứu từ năm 1990 đến nay do Sở KH & CN TP. HCM quản lý về các lĩnh vực: môi trường, công nghệ sinh học, nông nghiệp, quản lý đô thị,…

• Tạp chí chuyên ngành KH&CN: Tập hợp những bài nghiên cứu từ các tạp chí chuyên ngành trong nước. Có thể sử dụng tham khảo, nghiên cứu hoặc phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

• Phim khoa học & công nghệ: Là các đoạn phim nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ được ứng dụng đưa vào trong thực tế cuộc sống, về các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, môi trường,…

• Tiêu chuẩn Việt Nam: Là các chuẩn cứ kỹ thuật cho việc chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam. Hiện có hơn 14.000 tiêu chuẩn được cập nhật liên tục từ năm 1963.

Nguồn Quốc tế:

• CSDL Thomson innovation: cung cấp hơn 95 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,… đặc biệt sáng chế của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,…) cùng với với tiện ích phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.

• CSDL toàn văn ProQuest: Là Bộ CSDL trực tuyến lớn nhất bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Cho phép truy cập tới hơn 11.250 tạp chí, 479 báo và các tài liệu khác như: luận văn, hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo của EIU,..

• CSDL toàn văn SpringerLink: Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học.Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.

• CSDL IEEE: cung cấp gần 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao nhất thế giới về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng v.v. Các tài liệu này được đăng trên 158 tạp chí của IEEE và của IET, 5.012 bộ kỷ yếu hội nghị, hội thảo do IEEE hoặc IET tổ chức.

• Tiêu chuẩn quốc tế: Bao gồm các tiêu chuẩn của tổ chức Hiệp hội Tiêu chuẩn Thế giới (ISO) và của các quốc gia khác như: Mỹ, Nhật, Pháp, Canada,… Phạm vi thông tin thuộc tất cả các lĩnh vực.