Hình ảnh In E-mail
Techmart Daily

Một số hình ảnh hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ - Techmart thuộc Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Tp.HCM (Cesti).